MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
pro sluchově postižené, Novoměstská 21,621 00 Brno
Projekt
„Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky“
1. dubna 2012 – 31. března 2015

číslo projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0004

Od 1. dubna 2012 je naše škola zapojena do projektu Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky.
Projekt získal podporu z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt navazuje na dva předchozí úspěšné projekty, které byly také zaměřeny na využití multimedií a e-learningu ve vzdělávání sluchově postižených dětí.
Realizátorem projektu je opět občanské sdružení Labyrint Brno, o.s. Na projektu budou spolupracovat školy pro sluchově postižené v Brně, Olomouci, Ostravě a Valašském Meziříčí.
V rámci projektu vznikne dvanáct profesionálně zpracovaných krátkých hraných filmů s dobrodružným, napínavým i humorným a poučným dějem. Společným jmenovatelem všech příběhů bude prevence tzv. sociálně-patologických jevů a podpora pozitivních způsobů chování. Dětské role ve filmech budou ztvárňovat děti ze zapojených škol, tedy i děti z naší školy.
Na hraní rolí se děti budou připravovat v mimoškolním kroužku dramatické výchovy. Na programu kroužku bude osvědčený pestrý program her, exkurzí, workshopů a zážitků doplněný o cílenou přípravu na natáčení pod vedením profesionální režisérky. Ke každému filmu budou vytvořeny doplňkové výukové materiály.

Ve škole v Řečkovicích bude založen a vybaven školní klub jako prostor pro mimoškolní práci a setkávání se staršími žáky.
Naše škola díky projektu získá k dlouhodobé výpůjčce zařízení pro multimediální výchovu a další pomůcky pro mimoškolní práci.
Projekt potrvá tři roky.


Kontakt na realizátora projektu:

Labyrint Brno, o.s.
PhDr. Helena Burianová, manažerka projektu
e-mail: labyrint-brno@volny.cz
webové stránky: www.labyrintbrno.czPROJEKT

Zpřístupnění přírodních věd sluchově postiženým žákům

číslo projektu CZ.1.07/1.2.09/0023V období od února 2012 do března 2013 je naše škola realizuje projekt s názvem „Zpřístupnění přírodních věd sluchově postiženým žákům“ v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt je spolufinancován ze ESF a rozpočtu ČR
Cílem tohoto projektu je zajištění rovného přístupu ke vzdělávání v oblasti přírodních věd sluchově postiženým žákům, tj. poskytnout sluchově postiženým žákům vědomosti a dovednosti v přírodních vědách způsobem, který je pro ně smyslově přístupný a respektuje jejich vzdělávací potřeby.
Obsahem projektu je tvorba speciálních výukových materiálů s využitím ICT a e-learningu pro přírodopis, fyziku, chemii a environmentální výchovu na druhém stupn základní i školy pro sluchově postižené.
Projekt navazuje na předchozí projekty, jejichž tématem bylo využití e-learningu a multimedií ve vzdělávání sluchově postižených žáků a ve kterých byla škola partnerem.
Projekt přináší významnou inovaci ve výuce

Projekt ICT pro rozvoj jazykaV období od 1. listopadu 2011 do 30. dubna 2014 je naše škola zapojena do programu EU peníze školám v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
V rámci tohoto programu budeme realizovat projekt ICT pro rozvoj jazyka, jehož cílem je zkvalitnit a zatraktivnit výuku českého jazyka, čtení a prvouky na prvním stupni školy.
V rámci projektu vznikne min. 180 digitálních učebních materiálů ve třech tematických oblastech: mluvnice českého jazyka pro 3. třídu, rozvoj čtenářských dovedností a prvouka pro 3. třídu.
Učitelé a učitelky absolvují kurzy zaměřené na práci s  digitálními technologiemi ve výuce, na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a na formy a metody výuky přírodovědných předmětů.
Škola získá nové zařízení pro interaktivní výuku na prvním stupni.
Projekt „Multimedia a e-learning
ve vzdělávání neslyšících žáků“


esf  

Od 1. dubna 2009 je naše škola zapojena jako partner do projektu „Multimedia a e-learning ve vzdělávání neslyšících žáků“. Předkladatelem projektu je občanské sdružení Labyrint Brno.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím MŠMT a Jihomoravského kraje.
Cílem projektu je zvýšit jazykovou, počítačovou a informační gramotnost neslyšících žáků a podpořit rozvoj jejich sociálních dovedností. V rámci projektu budeme rozvíjet vzdělávací portál www.eliska.cz a vytvoříme minimálně 5 nových kurzů, vznikne multimediální malá dětská encyklopedie, natočíme dvanáct výukových videoklipů a tři DVD s vyprávěním v českém znakovém jazyce.
Všechny tyto pomůcky budou navrženy s ohledem na specifické komunikační potřeby dětí různého věku a budou v rámci projektu i po jeho skončení využívány ve školní výuce a při mimoškolní práci s dětmi v kroužku dramatické výchovy.
V rámci projektu škola získá nové vybavení počítačové učebny, interaktivní tabuli a televizor s DVD rekordérem pro nahrávání pořadů se skrytými titulky. Uskuteční se tři pobyty v přírodě a proběhne informační kampaň zaměřená na výstupy projektu i propagaci školy. Projekt potrvá tři roky.
Více informací o aktivitách projektu najdete na www.labyrintbrno.cz

Aktuální informace můžete sledovat na www.eliska.cz
nebo na www.labyrintbrno.cz v kalendáři aktivit projektu.nahoru

Projekt „E-learning
pro sluchově postižené žáky“esf eu logo3

Od 1. listopadu 2005 je naše škola zapojena jako partner do
projektu „E-learning pro sluchově postižené žáky“. Předkladatelem projektu je sdružení Labyrint Brno, které se školou spolupracuje již delší dobu. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu ČR.

V rámci projektu vznikl program distančního vzdělávání s podporou e-learningu pro žáky druhého stupně speciálních škol pro sluchově postižené. Program je nyní ověřován na pilotní skupině dětí z naší školy. Cílem projektu je připravit a ověřit nástroj, který pomůže ke zvýšení jazykové, počítačové a informační gramotnosti žáků. Žáci pilotní skupiny nyní pracují v několika různě zaměřených modulech. Systém je plně funkční na
www.eliska.cz (pro veřejnost otevřený jen z menší části). Vzdělávání probíhá na dálku prostřednictvím internetu. Technické zabezpečení žáků pilotní skupiny (vybavení počítači) bylo zajištěno řešitelem. Na projektu se jako tutoři podílejí i pedagogové naší školy. Součástí projektu je také několik víkendových soustředění.

E-learning patří k perspektivním metodám vzdělávání sluchově postižených osob a jeho přizpůsobení žákům připravujícím se ke vstupu do vyšších stupňů vzdělávání posílí jejich motivaci k učení. Usnadní jejich integraci do otevřených systémů vzdělávání a zvýší jejich šance na uplatnění na trhu práce.

Projekt bude trvat do 31. října 2007.


Projekt Eliška, jehož řešitelem je sdružení Labyrint Brno a partnerem naše škola, je v plném proudu. Již od září 2006 pracují žáci pilotní skupiny na e-learningovém portálu Eliška, kde mají k dispozici řadu kurzů. Každý kurz je naplněn dle zaměření různými cvičeními. Naleznete zde vše od textového materiálu, videa s výkladem ve znakovém jazyce, přes obrázkové galerie, testy, úkoly k vypracování, kvízy, ankety, odkazy na webové stránky až po diskusní fóra. Jako povinný mají žáci kurz "Aktuality", ve kterém pracujeme s nejrůznějšími aktualitami, které se po týdnu obměňují. Ostatní kurzy si volí dle vlastního zájmu.

Ostatní dostupné kurzy jsou :
 • Příběhy, aneb poznej sám sebe" - kurz zaměřený na rozvoj sebepoznání. 12 lekcí, každá s vlastním příběhem, testíky, psychohry, ...

 • Volba povolání" - kurz určený především osmákům a deváťákům, kde se ve 13 lekcích seznámí s tím, co je důležité vědět pro volbu budoucího povolání (školy)

 • Jedna věta denně" - kurz zaměřený na procvičování českého jazyka, gramatiku ČJ

 • Velký kvíz" - na každý týden směs 10 otázek z různých oblastí (český jazyka, přírodopis, dějiny, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, ...)

 • Fotopříběhy" - opět kurz zaměřený na procvičování českého jazyka, především však na vlastní písemnou tvorbu žáků

 • Zajímavé webové odkazy" - kurz naplňovaný každý týden 3 - 5 zajímavými odkazy, které se vztahují nejen k výuce ve ve škole

 • Legrácky" - kurz na pobavení, žáci zde najdou různé úsměvné obrázky a videa

  Připravují se další kurzy, a to: "Svět neslyšících", "Státy Evropské unie" (ve spolupráci se studenty PedF MU), "Pozor nebezpečí!" (prevence sociálně-patologických jevů), "Zdravá planeta" (ekologická výchova).

  Aktuální informace můžete sledovat na
  www.eliska.cz

             nebo na www.labyrintbrno.cz v kalendáři aktivit projektu.  Ocenění projektu „Eliška“


  E-learningový portál Eliška, vytvořený a aplikovaný v rámci projektu „E-learning pro sluchově postižené žáky“ (www.eliska.cz) byl oceněn na veletrhu SCHOLA NOVA 2007 v Praze cenou ZLATÁ SCHOLA NOVA.


     
nahoru  Počet návštěv : [CNW:Counter] Copyright © 2007 Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno